Struktura ZHP

Nazwa

Opis

Liczebność

Funkcje i ich oznaczenia

Zastęp

Najmniejsza możliwa jednostka organizacyjna w harcerstwie,

 

Zwykle nie więcej niż 6-8 osób.

Zastępowy- sznur brązowy spod ramienia

Funkcyjny zastępu – sznur szary spod ramienia z brązowym suwakiem

 

Szczep

Fakultatywna jednostka organizacyjna ZHP, zrzesza harcerzy ze wspólnego środowiska.

Składa się z minimum trzech podstawowych jednostek z dwóch grup metodycznych.

Komendant szczepu- Sznur granatowy poczwórnie pleciony, noszony z ramienia

Zastępca komendanta szczepu-Sznur granatowy noszony z ramienia z dwoma węzłami lub dwoma granatowymi suwakami

Funkcyjny szczepu- Sznur pełnionej funkcji podstawowej z granatowym suwakiem

Krąg

Jednostka zrzeszająca członków zwyczajnych ZHP

Minimum 6 osób.

Przewodniczący kręgu instruktorskiego, seniorów i starszyzny- Sznur biało-granatowy, noszony spod ramienia

Drużyna

Podstawowa jednostka organizacyjna.

Co najmniej 16 osób.

Drużynowy- Granatowy sznur noszony spod ramienia

Przyboczny- Zielony sznur noszony spod ramienia

Funkcyjny drużyny – sznur funkcji podstawowej z zielonym suwakiem

Związek drużyn

Fakultatywna jednostka organizacyjna ZHP, zrzesza harcerzy ze wspólnego środowiska.

Składa się z minimum pięciu jednostek podstawowych. W skład związku drużyn mogą wchodzić również szczepy.

Komendant związku drużyn- Sznur granatowo-srebrny, poczwórnie pleciony, noszony z ramienia

Zastępca komendanta związku drużyn – sznur granatowo-srebrny, noszony z ramienia z dwoma węzłami lub dwoma granatowo-srebrnymi suwakami

Funkcyjny związku drużyn- Sznur pełnionej funkcji podstawowej z granatowo-srebrnym suwakiem, noszony spod ramienia

Dodatkowe informacje:

U zuchów odpowiednikiem zastępu jest szóstka

U zuchów odpowiednikiem drużyny jest gromada zuchowa

Kręgi skupiają:

 • Instruktorów ZHP
 • Członków starszyzny ZHP
 • Seniorów

Hufce i Chorągwie

Nazwa

Opis

Liczebność

Funkcje podstawowe i ich oznaczenia

Hufiec

Jednostki skupiająca drużyny, szczepy, kręgi, związki drużyn.

W większości przypadków zasięg terytorialny hufca odpowiada zasięgowi powiatu.

Komendant hufca- Sznur srebrny, poczwórnie pleciony, noszony z ramienia

Zastępca komendanta hufca, skarbnik hufca-Sznur srebrny, noszony z ramienia, z dwoma węzłami lub srebrnymi suwakami

Członek komendy i instruktor komendy hufca mianowany rozkazem- Sznur pełnionej funkcji podstawowej, z jednym srebrnym suwakiem

Komisja rewizyjna

 

Organ kontrolny hufca

Przewodniczący komisji rewizyjnej hufca- Sznur srebrny, noszony spod ramienia, z trzema białymi suwakami

Wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej hufca- Sznur srebrny, noszony spod ramienia, z dwoma białymi suwakami

Członek komisji rewizyjnej hufca- Sznur pełnionej funkcji podstawowej, z jednym srebrnym i jednym białym suwakiem 

Sąd harcerski hufca

Rozpatruje naruszenia statutu ZHP i regulaminów (wobec członków zwyczajnych).

Przewodniczący sądu harcerskiego hufca – sznur srebrny spod ramienia z trzema fioletowymi suwakami
Wiceprzewodniczący  sądu harcerskiego hufca – sznur srebrny spod ramienia z dwoma fioletowymi suwakami
Członek  sądu harcerskiego hufca – sznur funkcji podstawowej z jednym srebrnym suwakiem i jednym fioletowym suwakiem lub sznur srebrny spod ramienia z jednym fioletowym suwakiem 

Chorągiew

Jednostka skupiająca hufce danego województwa.

W ZHP zasięg terytorialny chorągwi w większości pokrywa się z zasięgiem województw.

Znaczący wyjątek to dwie chorągwie na terenie województwa Mazowieckiego (Chorągiew Mazowiecka i Stołeczna)

Komendant chorągwi- Sznur złoty, poczwórnie pleciony, noszony z ramienia

Członek komendy i instruktor komendy chorągwi mianowany rozkazem- Sznur pełnionej funkcji podstawowej, z jednym złotym suwakiem

Rada chorągwi

Władza uchwałodawcza chorągwi ZHP.

7-11 osób +przewodniczący.

Przewodniczący rady chorągwi-Sznur złoty, noszony z szyi, z trzema suwakami

Zastępca przewodniczącego rady chorągwi- Sznur złoty, noszony z szyi z dwoma suwakami

Członek rady chorągwi- Sznur pełnionej funkcji podstawowej, z jednym złotym suwakiem

Komisja rewizyjna

chorągwi

Organ kontrolny chorągwi

Przewodniczący komisji rewizyjnej chorągwi – sznur złoty spod ramienia z trzema białymi suwakami
Wiceprzewodniczący  komisji rewizyjnej chorągwi – sznur złoty spod ramienia z dwoma białymi suwakami
Członek  komisji rewizyjnej chorągwi – sznur funkcji podstawowej z jednym złotym suwakiem i jednym białym suwakiem lub sznur zloty spod ramienia z jednym białym suwakiem

Sąd harcerski chorągwi

Rozpatruje naruszenia statutu ZHP i regulaminów (wobec instruktorów, władz hufców i starszyznę).

Przewodniczący sądu harcerskiego chorągwi – sznur złoty spod ramienia z trzema fioletowymi suwakami
Wiceprzewodniczący  sądu harcerskiego chorągwi – sznur złoty spod ramienia z dwoma fioletowymi suwakami
Członek  sądu harcerskiego chorągwi – sznur funkcji podstawowej z jednym złotym suwakiem i jednym fioletowym suwakiem lub sznur złoty spod ramienia z jednym fioletowym suwakiem

Dodatkowe informacje

Hufiec posiada własne organy:

 • Komisja rewizyjna
 • Sąd
 • Komenda hufca

Organy chorągwi:

 • Komisja rewizyjna
 • Sąd
 • Komenda
 • Rada

 

Rada naczelna

Nazwa

Opis

Funkcje i ich oznaczenia

Przewodniczący

ZHP

Od 2007 roku funkcję tę sprawuje dh Adam Massalski

Przewodniczący ZHP stoi na straży jedności, zasad ideowych i tradycji ZHP.

1)         reprezentuje Związek na zewnątrz w zakresie swoich kompetencji,

2)         kieruje działalnością Rady Naczelnej,

3)         nadaje odznaczenia i tytuły honorowe Związku, nie zastrzeżone dla innych władz ZHP.

Przewodniczący wykonuje swoje zadania przy pomocy wiceprzewodniczących ZHP

Zwykle nie więcej niż 6-8 osób.

Przewodniczący ZHP -Sznur skórzany, noszony z szyi, z trzema suwakami

Wiceprzewodniczący ZHP- Sznur skórzany, noszony z szyi, z dwoma suwakami

Rada naczelna ZHP

Rada Naczelna ZHP jest władzą uchwałodawczą ZHP.

W skład Rady Naczelnej ZHP wchodzi Przewodniczący ZHP, wiceprzewodniczący ZHP, 30-40 członków.

 

1)       w okresie pomiędzy zjazdami ZHP decyduje o podstawowych sprawach Związku,

2)       decyduje w sprawach systemu metodycznego, kierunków pracy wychowawczej i pracy z kadrą,

3)       określa zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi związane,

4)       zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych problemów,

5)       ocenia realizację uchwał Zjazdu ZHP i uchwał własnych,

6)       określa wysokość składek członkowskich,

7) zatwierdza kierunki działania Głównej Kwatery ZHP i budżet na dany rok,

8)       rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Głównej Kwatery ZHP, sprawozdania z wykonania budżetu Głównej Kwatery ZHP i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność i, na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP, w przypadku nieudzielenia absolutorium Rada Naczelna ZHP może podjąć dodatkowo decyzję o wygaśnięciu mandatu członka Głównej Kwatery ZHP,

9)       w okresie pomiędzy zjazdami wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek wiceprzewodniczących ZHP, Naczelnika ZHP i w wypadku określonym w § 44 ust. 2 – członków pozostałych władz naczelnych,

10)   określa zasady i sposób finansowania władz ZHP,

11)   decyduje w sprawach członkostwa ZHP w innych organizacjach ogólnopolskich i międzynarodowych,

12)   ustanawia odznaczenia i tytuły honorowe Związku,

wykonuje inne zadania określone w Statucie

 

Główna kwatera ZHP

Nazwa

Opis

Funkcje i ich oznaczenia

Naczelnik

ZHP

 

Od 2007 roku Naczelnikiem ZHP jest dh. Małgorzata Sinica.

Naczelnik ZHP:

1)       kieruje pracami Głównej Kwatery ZHP,

2)       kieruje bieżącą działalnością ZHP,

3)       reprezentuje ZHP,

4)       wydaje rozkazy,

5)       zarządza majątkiem ZHP i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy Skarbnika ZHP na zasadach określonych w Statucie.

 

Naczelnik ZHP -Sznur skórzany, poczwórnie pleciony, noszony z ramienia

Rada naczelna ZHP

Główna Kwatera ZHP jest zarządem ZHP.

W skład Głównej Kwatery ZHP wchodzi co najmniej  5 osób, w tym: Naczelnik ZHP, Skarbnik ZHP i przynajmniej 1 zastępca Naczelnika.

 

Główna Kwatera ZHP kieruje działalnością ZHP, a w szczególności:

1)       określa organizację i zasady swego działania,

2)       tworzy warunki do realizacji strategii rozwoju ZHP, a harcerskie komendy są oceniane z jej realizacji,

3)       wykonuje zadania określone w Statucie ZHP, uchwałach Zjazdu ZHP i Rady Naczelnej ZHP,

4)       przyjmuje plan pracy Głównej Kwatery i plan kształcenia ZHP na dany rok kalendarzowy,

5)       przedkłada Radzie Naczelnej ZHP projekty uchwał,

6)       podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego ZHP, nie będącego majątkiem chorągwi,

7)       wydaje zgodę na zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego chorągwi,

8)       podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem ZHP lub ustanowieniu fundacji jako fundator,

9)       deleguje przedstawicieli do reprezentowania Związku w innych podmiotach gospodarczych, w których ZHP ma udziały, oraz w fundacjach,

10)   powołuje i likwiduje centralne jednostki organizacyjne Związku,

11)   powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez GK ZHP,

12)   uchwala regulaminy wewnętrzne i instrukcje ZHP, nie zastrzeżone dla innych władz ZHP, w tym regulaminy i instrukcje dotyczące zasad:

a)       tworzenia i działania podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP,

b)       tworzenia, działania i rozwiązywania hufców,

c)       tworzenia i działania chorągwi,

d)       organizacji pracy komendanta i komendy hufca oraz komendanta i komendy chorągwi,

e)       prowadzenia działalności finansowo-gospodarczej przez jednostki ZHP,

f)        pełnienia nadzoru właścicielskiego nad majątkiem ZHP,

g)       pracy kapelanów oraz ich współdziałania z komendami,

13)   podejmuje uchwały w sprawach wniesionych przez członków Głównej Kwatery,

14)   wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów i komend chorągwi, centralnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych ZHP oraz ocenia ich działalność,

15)   koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa,

16)   powołuje i odwołuje ciała doradcze – rady, komisje i celowe zespoły robocze,

nadaje odznaczenia i tytuły honorowe ZHP nie zastrzeżone dla innych władz ZHP.

Członek Głównej Kwatery lub instruktor Głównej  Kwatery mianowany rozkazem-Sznur pełnionej funkcji podstawowej, z jednym skórzanym suwakiem

 

Centralna komisja rewizyjna

Nazwa

Opis

Funkcje i ich oznaczenia

Centralna Komisja Rewizyjna ZHP

Centralna Komisja Rewizyjna ZHP jest naczelnym organem kontrolnym ZHP, odpowiedzialnym przed Zjazdem ZHP. W stosunku do chorągwi kompetencje Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP w zakresie objętym osobowością prawną chorągwi ograniczają się do kontroli zgodności ich działań z prawem i Statutem ZHP.

 

 

Centralna Komisja Rewizyjna może zlecać realizację zadań kontrolnych komisjom rewizyjnym chorągwi i hufców.

 

Centralna Komisja Rewizyjna ZHP liczy co najmniej 9 członków.

 

Centralna Komisja Rewizyjna ZHP uchwala regulamin pracy komisji rewizyjnych ZHP.

 

Przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej- Sznur skórzany, noszony spod ramienia, z trzema białymi suwakami

 

Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej-Sznur skórzany, noszony spod ramienia, z dwoma białymi suwakami

 

Członek Centralnej Komisji Rewizyjnej- Sznur pełnionej funkcji podstawowej, z jednym skórzanym i jednym białym suwakiem

Dodatkowe informacje

Centralna Komisja Rewizyjna:

1)         czuwa nad zgodnością działania Naczelnika ZHP, Głównej Kwatery ZHP, Rady Naczelnej ZHP ze Statutem ZHP i przepisami prawa,

2)         sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową ZHP pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, przedstawia właściwym władzom ZHP informacje, zalecenia i wnioski,

3)         corocznie przedkłada Radzie Naczelnej ZHP wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery,

4)         przedstawia Zjazdowi ZHP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ocenę działalności Głównej Kwatery ZHP wraz z wnioskami w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP,

5)         stwierdza nieważność uchwał i decyzji Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP, Głównej Kwatery ZHP i Rady Naczelnej ZHP.

 

Naczelny Sąd Harcerski ZHP

Nazwa

Opis

Funkcje i ich oznaczenia

Naczelny Sąd Harcerski ZHP

 1. Naczelny Sąd Harcerski ZHP rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz naczelnych ZHP i członków władz chorągwi oraz  starszyzny, instruktorów z przydziałem służbowym do Głównej Kwatery ZHP i jednostek przez nią powołanych.
 2. Naczelny Sąd Harcerski jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez Naczelny Sąd Harcerski, sądy harcerskie chorągwi oraz od decyzji Naczelnika ZHP w zakresie utraty członkostwa instruktorów.
 3. Naczelny Sąd Harcerski dokonuje wykładni Statutu ZHP.
 4. Naczelny Sąd Harcerski liczy co najmniej  9 członków.
 5. Naczelny Sąd Harcerski uchwala regulamin sądów harcerskich, określający ustrój sądów harcerskich, ich szczegółowe kompetencje i tryb postępowania.
 6. Sądy harcerskie są niezawisłe w orzekaniu.
 7. Postępowanie przed sądami harcerskimi jest dwuinstancyjne.

 

Przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego- Sznur skórzany, noszony spod ramienia, z trzema fioletowymi suwakami

Wiceprzewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego- Sznur skórzany, noszony spod ramienia, z dwoma fioletowymi suwakami

Członek Naczelnego Sądu Harcerskiego Sznur pełnionej funkcji podstawowej, z jednym skórzanym i jednym fioletowym suwakiem